KAZANIA SWIETOKRZYSKIE PDF

Written on parchment, they had been cut into thin strips and used to reinforce the binding of a 15th-century Latin manuscript. Even though Aleksander Bruckner claimed that the text was originally housed at the Holy Cross Monastery, this hypothesis has been criticized by some scholars. The Holy Cross Sermons Polish: Some swietkorzyskie in the 15th century, the sermons were cut into strips, which were used to strengthen the binding of a Latin language codex. He was studying an ancient Latin codex, which had belonged to the Warsaw University library, and was confiscated by the Russians after the November Uprising In the binding of the book, Bruckner to his surprise found eighteen long strips. This swietokrzyskiie was last edited on 31 Marchat This practice was common at the time, as parchment was both durable and expensive, so publications regarded as unnecessary or unimportant were frequently used to strengthen other, more precious books.

Author:Arakinos Mara
Country:Kazakhstan
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):18 August 2013
Pages:140
PDF File Size:10.77 Mb
ePub File Size:4.19 Mb
ISBN:919-5-98376-636-8
Downloads:13567
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TaleXIV w. Opinia ta, wsparta badaniarni J. Okolicznosci odkrycia obszernie omawia W. Semkowicz: por. Kazania tzw. Los, W. Semko- wicz, Krakow dalej cyt. Semkowicz , s. Wystarczy takze przeglqdnflc zachowane do dzis oraz zesta- i zniszczona przez anonimowego zakonnika lysog6rskiego wpisujqcego wione przez M.

Semkowicza nie przytoczonej. Stqd tez dopiero trafil wosci, ze podstawovvy czlon biblioteki ocalal, podobnie, jak to mialo do biblioteki lysog6rskiej, przy czym terminy post i ante quem jego miejsce w trakcie pozaru w r. Stqd tez r. Tr6jcy w Lezajsku. Tr6jcy, zapowiedziana siqtkach lat XV w. Terminus ante quem wyznacza nato- utrzymac. Semkowicz przekonany byl, ze cala biblioteka opa- a Monumenta Poloniae Historica dalej cyt. MPH , ser. Kuras, II, s. S u 1 im i er s k a - Laube, Beneclyktyii.

Hornowska , s. Tymczasem ze wsp6lczesnej zapiski , , , , , , , , ; J. Z a t h e y, Katalog ri:kopis6w sreclniowiecznych Bibtioteki K6rnickiej, Wroclaw dalej cyt. ZatheJ , -1 Semkowicz, s. Kuras dalej cyt. Podobnie , L e 1 e w e 1, Bibliograficznyeh ksiqg dwoje, t. Klo c z o w s k i, Zakony w diecezji przemyskiej obrzqdku laciii. G a c k i, Beneclyktynski klasztor na :Lysej G6rze, Warszawa , s.

Michala w nowo loko- W r. Jego informacja oparta jest zatem w r. Wygnanie Piotra bylo tylko jednym z element6w dlugotrwa- na trudnej do skontrolowania i stosunkowo p6znej tradycji miejsc:owej.

Otrzymac jq mogla wszak prepozytura w opata Mikolaja Drozdka vel Mniszka i Wojciecha t. Argument odleglosci, nie tak znowu znacznej, nie prze- opata lubiriskiego. Ostateczna konfrontacja nastqpila jej w r. Zreformowane zwyczaje monastyczne zo- w latach okolo Marii Magdaleny pod Q. Gl6wnym r. Marii Magdaleny. Poprzestaniemy zatem na zasygnalizowaniu jedynie na niewielkim wzniesieniu w poblliu Sanu, ok. Zabudowania, z pewnosciq, drewniane, byly wszakze na 1s Semkowicz, s.

Tak tez w. Mac i e j o w s k i, Lezajsk, [w:] Slownik geograficzny 10 tyle solidne i wygodne, ze umozliwialy, jak dowodzi tego casus kodeksu Kr6lestwa Polskiego Tobias z, Bozogrobcy w Lat. D wo r z a c z e k, Leliwici Tarnowscy, War- przyspieszony jakims wydarzeniem losowym pozar, najazd , nastqpil po szawa , s.

W tym bowiem roku jacys benedyktyni Lublin , kol. W y c z a w s k i, Nakielski Andrzej, [w:] Polski slownik biograficzny, t. D er wich, Dzialalnosc benedyktyn6w lysog6rskich do konca 20 J. Kodeks zniszczony w r.

Mialo to miejsce raczej po r. M6gl on zatem powstac zar6wno w opactwie, jak kaznodziejstwo. Oprawiony zostal natomiast nasz kodeks najpewniej w. Wedlug G. Le- opis6w M.

Po r. Przy jednym z nich, wal takze pask6w zapisanego pergaminu, pochodzqcych m. Semkowicza, ulozyl je w r. XV conscripti, I, wyd. Myslowski, W. Graniczny, Warszawa , nr Szerzej o tym por. Tamze, s. Caro, II, Wien , s. Piekosinski, dalej cyt. KDM , IV, s. Wo 1 n y, Kaznodziejstwo, [w:] 2 0 Zathey, s. L e f e b ur e, Spicilegium sive Coilectio Jego dzielem bylo tez zapewne zanotowane na koncu tego kodeksu w opactwie na Lyscu i byly dzielem tutejszych mnich6w.

W r. Marco" kon- franciszkaninem lub miechowitq Zarys encyklopedyczny, t. Sztuka oratorska szawa , s. Bartoszewicz, nr 62; z. K o z l o w- i kaznodziejska nie znikla zresztq na Lyscu i w okresie p6zniejszym. Der wich, wa Z kolei potrzeby posiadania kazan przez klasztor juz okolo pol. MPH, IV, s. R o s p o n d, Dawnosc mazurzenia w swietle grafiki staropolskiej, Wroclaw , i powstaly okolo pol. K 1 e m e n sie w i c z, Historia j1;zyka polskiego, Warszawa , s. Urba11czyk, op. Wydra, R.

Rzepka, loc. XVII, , s. W Miechowie szukali autora Kaza11 m. Semkowicz, s. Wo 1- 45 K. Pot k a 11 s k i, Granice biskupstwa krakowskiego, Rocznik Krakowski, n y, op. L o w m i a 11 s k i, Poczqtki Polski, t. Szerzej o kaznodziejstwie benedyktyn6w lysog6rskich zob.

Kur a s, Slownik historyczno-geograficzny woj. Tu w r. W lub r. Alisci w 2 pol. XIII i 1 pol. XI, Zathey, s. Zathey, ioc. Kazan, kt6re powstac mogly w opactwie lyso- 5 2 M. Tu tez byly przechowywane i uzywane az do P. Tygodnik Ilustrowany, , nr 30, s. Ga c h, op.

KENWOOD TH-D72A MANUAL PDF

Święty Krzyż - Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

.

BALUN CANAN LIBRO COMPLETO PDF

Kazania Świętokrzyskie okiem historyka języka

.

C3198 PDF

Kazania świętokrzyskie/Kazanie na Dzień św. Katerzyny

.

DEUTSCHE FLUGSCHEIBEN UND U-BOOTE BERWACHEN DIE WELTMEERE PDF

Kazanie świętokrzyskie

.

Related Articles