HEMIJA ZA 2 RAZRED GIMNAZIJE PDF

Struktura I reakcije organskih molekula 2. Alkani 3. Strereohemijaorganskih molekula 4. Alkeni 5. Alkini 6. Halogeni derivati ugljovodonika 8.

Author:Brara Faesida
Country:Pacific Islands
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):8 April 2005
Pages:203
PDF File Size:16.35 Mb
ePub File Size:2.52 Mb
ISBN:951-8-40066-380-7
Downloads:25608
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZologoreZa supstancije koje imaju ovu osobinu kaemo da su aptiki aktivne, a osobina obrtanja ravni polarizovan svetlosti naziva se optika aktivnost. Za predmete koji se ne mogu poklopiti sa svojim likom u ogledalu kaemo da imaju hiralnost, odnosno da su hiralni. Svaka organska supstancija koja je hiralna pokazuje optiku aktivnost.

Enantiomeri To su stereoizomeri koji se odnose kao predmet i lik u ogledalu. Svako jedinjenje koje sadri jedan hirlni C-atom postoji u dva enantiomerna oblika koji se odnose kao predmt i njegov lik u ogledalu. Relativne konfiguracije Prostorni raspored atoma i atomskih grupa u molekulu predstavlja njegovu konfiguraciju.

Da bismo odredili koja konfiguracija odgovara jednom a koja drugom enantiomeru, vri se uporeivanj s nekom supstancijom koja je uzeta kao standard - gliceraldehid. Svi ugljeni hidrati imaju D-konfiguraciju. Sve prirodne aminokisleine imaju L-konfiguraciju. Dobijanje alkohola Iz etena se dobija etanol primarni alkohol , a iz drugih alkena se dobijaju sekundarni i tercijarni alkoholi.

Redukcija aldehida i ketona kliknite OVDE za reakciju 3. Hidroliza alkil-halogenida Alkoholi su reaktivna jedinjenja. Reakcije 1. Reakcija sa metalima - kada se komadi natrijuma stavi u etanol dolazi do burne reakcije pri kojoj se natrijum rastvara uz osloboanje vodonika: ne zamerite to je MALO krivo : I drugi metali K, Li, Mg, Al reaguju sa alkoholima i grade odgovarajue alkoholate.

Reakcja sa neorganskim kiselinama i organskim karboksilnim kiselinama alkoholi reaguju sa neorganskim kiselinama koje sadre kiseonik dajui estre: Sa karboksilnim kiselinama alkoholi reaguju na isti nain dajui odgovarajue estre karboksilnih kiselina klikniteOVDE za reakciju 3.

Reakcija sa halogenovodoninim kiselinama - dejstvom HX na alkohole, -OH grupa se zamenjuje sa halogenom X. Dehidratacija alkohola - pri zagrevanju u prisustvu mineralnih kiselina alkoholi gube molekul vode i grade alkene. Kao katalizaor se obino upotrebljava sulfatna kiselina: Najlake gube vodu tercijarni, tee sekundarni a najtee primarni alkoholi. Dehidrogenovanje alkohola - u dodiru sa vrelim metalnim bakrom primarni alkoholi daju aldehide, a sekundarni ketone. Alkohol gubi vodonik iz -OH grupe i jo jedan H-atom sa C-atoma za koji je vezana hidroksilna grupa: 6.

Oksidacija alkohola - primarni alkoholi oksidacijom daju aldehide, a sekundarni ketone:.

DYNACORD POWERMATE 1000-1 PDF

HEMIJA ZBIRKA ZADATAKA ZA 1I2 RAZRED GIMNAZIJE-ZAVOD

.

GEOLOGISCHE ZEITSKALA PDF

Hemija - Ud┼żbenik za 2. razred gimnazije

.

Related Articles