CAO WOONDIENSTEN 2011 PDF

December 5, 7: The true standout and the most defining performance in the film, thankfully, rests with its lead: Enter your email to be subscribed to our newsletter. Consent I give xda-developers permission to collect and use my data submitted in this form. Solving one puzzle after another restoring 12 Japanese paintings of the Edo period. Are You Near Los Angeles?

Author:Tahn Mulmaran
Country:Saint Lucia
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):20 August 2009
Pages:479
PDF File Size:4.82 Mb
ePub File Size:10.61 Mb
ISBN:214-1-65750-218-7
Downloads:12843
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MebeiTranscriptie 1 CAO Woondiensten 2 Instructie Voor een optimaal gebruik van deze pdf wijzen wij u op het volgende: - Door het aanklikken van de Bladwijzer in de linker verticale kolom van Acrobat Reader kunt u snel naar de hoofdstukken en bijlagen navigeren.

Deze onderstrepingen zijn links naar pagina s, hoofdstukken en webadressen voor aanvullende informatie. U kunt snel doorlinken vanaf ieder tekstgedeelte dat is onderstreept. De CAO Woondiensten regelt de collectieve arbeidsvoorwaarden voor werknemers werkzaam bij de woningcorporaties. Dat betekent dat in de onderneming in voor de werknemer gunstige zin van de CAO mag worden afgeweken.

Een werkgever kan, indien gewenst, zowel collectief als in individuele afspraken met een werknemer, afwijken van een CAObepaling.

De artikelen met betrekking tot salarisschalen, functiewaardering en pensioenen kennen nog het standaardkarakter. Afwijken van artikelen met het standaardkarakter is niet toegestaan. Mogelijkheden voor maatwerk Met betrekking tot een aantal onderwerpen, en binnen aangegeven kaders, kunnen werkgever en ondernemingsraad in overeenstemming met elkaar zelf een deel van het arbeidsvoorwaardenpakket van de onderneming invullen.

Daarmee hebben werkgever en ondernemingsraad de mogelijkheid een deel van de arbeidsvoorwaarden toe te snijden op de eigen organisatie. Kiezen werkgever en ondernemingsraad ervoor geen eigen regeling te maken, of komt men niet tot overeenstemming, dan geldt het vangnet zoals in deze CAO is opgenomen. Naast het collectieve maatwerk, biedt de CAO Woondiensten door middel van het Woondiensten Cafetaria Systeem de individuele werknemer de gelegenheid om arbeidsvoorwaarden toe te snijden op zijn eigen situatie en wensen.

Werking, definities en looptijd van de CAO 7 Hoofdstuk 2. De arbeidsrelatie 13 Hoofdstuk 3. Werktijden 19 Hoofdstuk 4. Functie-indeling, salaris en beoordelen 23 Hoofdstuk 5. Ziekte en arbeidsongeschiktheid 29 Hoofdstuk 6. Faciliteiten voor werknemers 32 Hoofdstuk 7.

Vakantie, vakantietoeslag en feestdagen 34 Hoofdstuk 8. Buitengewoon verlof 37 Hoofdstuk 9. Woondiensten Cafetaria Systeem 39 Hoofdstuk Loopbaanontwikkeling 43 Hoofdstuk Medezeggenschap en faciliteiten voor vakbondswerk 48 Hoofdstuk Pensioenen 49 Hoofdstuk Artikel 1. Dat geldt niet voor personeel dat onder artikel 1 van de Ambtenarenwet valt De bepalingen in deze CAO hebben een minimumkarakter met uitzondering van de bepalingen in de artikelen 4.

Standaardbepaling Artikelnummer Functie-indeling Handboek 4. Tenzij op een dergelijke onderneming een andere CAO van toepassing is. Uitgezonderd zijn: vakantiewerkers die niet langer dan tien weken per kalenderjaar werken bij de werkgever; de statutair-directeur in dienst van de werkgever.

Deze regeling is alleen bindend als de procedure, zoals vastgelegd in hoofdstuk 13 van deze CAO, is gevolgd. De in overeenstemming afgesproken eigen arbeidsvoorwaardenregeling vervangt de vangnetbepaling. Kaderbepalingen zijn herkenbaar aan het woord kaderbepaling achter de titel van het artikel en de terminologie in overeenstemming in de tekst van het artikel. Als werkgever en ondernemingsraad ervoor kiezen om geen gebruik te maken van de kaderbepaling, of niet tot overeenstemming kunnen komen over de invulling van de kaderbepaling, is de vangnetbepaling bij het betreffende artikel van toepassing.

Standaardbepalingen zijn van toepassing op alle werkgevers en werknemers en geven exact aan welke regeling geldt. Afwijken van standaardbepalingen is niet toegestaan. De standaardbepalingen zijn herkenbaar aan het woord standaardbepaling achter de titel van het artikel Werkgeverspartij Aedes vereniging van woningcorporaties.

Deze commissie heeft tot taak om: te beslissen op verzoeken om ontheffing dispensatie van een of meer bepalingen van deze CAO. Als een werkgever en een werknemer bij een individuele overeenkomst willen afwijken van deze CAO, moet de werkgever daartoe een verzoek tot ontheffing of dispensatie indienen waarin hij de redenen aangeeft.

Er hoeft geen dispensatie te worden gevraagd als gebruik wordt gemaakt van het minimumkarakter van de CAO; te oordelen over verschillen van mening tussen een werkgever en een werknemer of een ondernemingsraad over de uitleg en betekenis van regels interpretatie die in deze CAO staan.

Hierop zijn twee uitzonderingen: De bepaling over deeltijd in artikel 2. De invulling van kaderbepalingen die tussen werkgever en ondernemingsraad zijn afgesproken op grond van artikel 1.

Hij moet in dat geval eerst zelf een oplossing zoeken voor zijn bezwaren door in overleg te gaan met zijn directe leidinggevende of als die ontbreekt zijn werkgever De periode voor overleg is maximaal 30 dagen. De periode gaat in nadat het indelingsbesluit bekend is gemaakt aan de werknemer. Werknemers die werken bij een werkgever met minimaal 35 werknemers kunnen zich wenden tot een interne geschillencommissie. Werknemers die werken bij een werkgever met 34 werknemers of minder kunnen zich wenden tot de Commissie CAO-zaken.

Dat kan via een van de werknemerspartijen Het indienen van een bezwaar bij de interne geschillencommissie moet schriftelijk gebeuren binnen 14 dagen, nadat is vastgesteld dat het overleg niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid.

Dit moet gebeuren binnen 30 dagen, nadat is vastgesteld dat het overleg niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid. De werkgever benoemt een of meer vertegenwoordiger s. De ondernemingsraad benoemt een of meer vertegenwoordiger s. In de commissie zitten in elk geval evenveel werkgevers- als werknemersvertegenwoordigers.

Dit wil zeggen dat de geschillencommissie beoordeelt of werkgever zijn motivering heeft gebaseerd op die definities en of hij de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen De commissie doet schriftelijk uitspraak binnen 30 dagen na ontvangst van het schriftelijke bezwaar van de werknemer.

Van deze termijn kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken als beide partijen daarmee instemmen De uitspraak van de interne geschillencommissie heeft de vorm van een advies aan de werkgever. De werkgever besluit binnen 14 dagen na de ontvangst van het advies of hij zijn eerder genomen indelingsbesluit herziet of handhaaft Is de werknemer het niet eens met het besluit van de werkgever, dan kan hij via een van de werknemerspartijen schriftelijk een bezwaar indienen bij de Commissie CAO-zaken.

De werknemer moet dit bezwaar indienen binnen 30 dagen nadat de werkgever het besluit aan de werknemer heeft meegedeeld. Deze commissie beoordeelt ook een verzoek tot opzegging van de gelijkstelling Samenstelling, werkwijze en bevoegdheden ter uitvoering van de taak van de commissie worden geregeld bij afzonderlijk reglement dat is opgenomen in bijlage 2. De arbeidsrelatie Artikel 2. Een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst staat genoemd in bijlage De werknemer krijgt bij het in dienst treden en bij het tot stand komen van een nieuwe CAO een exemplaar van deze CAO Woondiensten.

Ook zorgt de werkgever ervoor dat eigen arbeidsvoorwaardenregelingen van de onderneming voor de werknemer toegankelijk zijn. Artikel 2. De arbeidsduur kan tussentijds worden gewijzigd volgens de Wet Aanpassing Arbeidsduur De bepalingen van deze CAO gelden naar evenredigheid van de overeengekomen arbeidsduur voor werknemers die korter dan 36 uur per week zie artikel 3. Dit geldt alleen voor zover de aard en inhoud van een bepaling van deze CAO zich daartegen niet verzet.

Verder blijven de afspraken uit artikel en vergoeding voor dienstkilometers en artikel 6. Daarvoor geldt een aantal voorwaarden: De werkgever overlegt met de werknemer.

De tijdelijke arbeid moet verband houden met de onderneming van de werkgever. De andere werkzaamheden kunnen redelijkerwijs van de werknemer worden verlangd. De tijdelijke andere werkzaamheden hebben geen gevolgen voor het salaris van de werknemer. Als de werknemer van mening is dat de tijdelijke andere werkzaamheden niet redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd in verband met zijn persoonlijkheid en omstandigheden, informeert hij de werkgever.

Voor alle nevenwerkzaamheden moet een werknemer altijd vooraf schriftelijke toestemming vragen aan zijn werkgever. De werkgever geeft hiervoor toestemming, tenzij sprake is van concurrentie, overbelasting, strijdige belangen of een kennelijk nadelige invloed op het functioneren van de werknemer.

Als de werkgever geen toestemming geeft, laat hij dat schriftelijk weten aan de werknemer, binnen 14 dagen nadat hij diens verzoek heeft ontvangen. Daarna overleggen werkgever en werknemer over de voorwaarden waaronder wel toestemming kan worden gegeven. De plaatsvervanging maakt geen deel uit van de functie van de werknemer. De plaatsvervanging vindt plaats voor het gehele takenpakket van de waargenomen functionaris. Het salaris inclusief de toeslag bedraagt nooit meer dan het maximum van de salarisschaal van de waargenomen functie Zodra een werknemer een functie meer dan zes maanden heeft waargenomen, deelt de werkgever hem mee of hij definitief wordt aangesteld in de functie die hij heeft waargenomen.

De werknemer behoudt het recht op de oude functie zolang er sprake is van plaatsvervanging. Uitzendkrachten nemen op dezelfde wijze als werknemers deel aan functiegebonden scholingsfaciliteiten van de werkgever. Deze extra opzegtermijn bedraagt maximaal twee maanden. Ook het vakantie-urensaldo wordt verrekend volgens artikel 7.

Op deze eenmalige uitkering wordt in mindering gebracht een eventuele overlijdensuitkering volgens de sociale verzekeringswetten en het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen op grond van het pensioenreglement van SPW Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties. De eerste drie maanden wordt de WW-uitkering door de ex-werkgever aangevuld tot 80 procent van het nettosalaris dat gold voor de ex-werknemer bij zijn uitdiensttreding Een werknemer die 60 jaar of ouder is, krijgt bij onvrijwillig ontslag tot zijn pensioen - datum van zijn ex-werkgever een aanvulling op zijn uitkering volgens de Werkloosheidswet WW.

De aan vulling wordt aan gepast aan de verhogingen van de salarisgroepen in artikel Bij ontslag op staande voet, zoals bedoeld in artikel BW, is de aanvulling in dit artikel niet van toepassing.

Deze schadeloosstelling bedraagt het bedrag dat op grond van dit artikel wordt berekend Onder ontslag wegens een interne reorganisatie wordt ook ontslag verstaan als gevolg van een gewijzigd bestuursbeleid en dat is aangezegd op een tijdstip waarop de meerderheid van de bestuursleden minder dan twaalf maanden in functie is Een werknemer krijgt bij ontslag schadeloosstelling als hij: bij het aanzeggen van het ontslag 22 jaar of ouder is en ten minste vijf volle dienstjaren onafgebroken in dienst van de werkgever is geweest, of als hij de leeftijd van 40 jaar heeft bereikt De schadeloosstelling bestaat uit een aanvulling op de uitkering volgens de Werk loos heidswet tot procent van het nettomaandsalaris van de werknemer.

De schade loosstelling geldt voor de werknemer: van 22 jaar tot 40 jaar, gedurende evenveel maanden als hij na vier jaar dienstverband volle jaren in dienst van de werkgever is geweest; van 40 jaar of ouder is gedurende evenveel maanden als hij volle jaren in dienst van de werkgever is geweest. Als de periode van het recht op schadeloosstelling langer is dan de maximale duur van de uitkering volgens de Werkloosheidswet, zal de werkgever over de resterende maanden 90 procent van het nettomaandsalaris van de werknemer uitkeren Als de werknemer die van de ex-werkgever een schadeloosstelling krijgt, een dienstbetrekking aanvaardt, zonder dat de werkgever hiermee instemt, dan heeft de ex-werkgever het recht de uitbetaling van de schadeloosstelling te stoppen.

Uitzondering hierop is de situatie dat het salaris dat de werknemer in die dienstbetrekking krijgt lager is dan het salaris dat hij in zijn vorige dienstbetrekking kreeg. In dit geval moet de ex-werkgever gedurende de termijn dat de schadeloosstelling anders nog zou zijn uitbetaald, het verschil uitbetalen tussen de vorige en de tegenwoordige beloning van de werknemer Een werknemer die recht heeft op schadeloosstelling lid 1 van dit artikel en een andere dienstbetrekking heeft aanvaard lid 6 van dit artikel met toestemming van de ex-werkgever, heeft recht op schadeloosstelling volgens lid 1 van dit artikel als hij binnen twee maanden onvrijwillig en buiten zijn schuld deze dienstbetrekking verliest.

Uitzondering hierop is als het bedrag van het pensioen lager is dan 70 procent van het door de werknemer laatstgenoten salaris. Dit is met inbegrip van de uitkering volgens de Algemene Ouderdomswet. In dit laatste geval moet de werkgever het verschil als schadeloosstelling uitbetalen tussen het bedrag van het ouderdomspensioen en 70 procent van het laatstgenoten brutosalaris gedurende de termijn dat de schadeloosstelling anders zou hebben voortgeduurd De werknemer die volgens dit artikel aanspraak heeft op schadeloosstelling van de ex-werkgever, is verplicht de ex-werkgever maandelijks te informeren over zijn inkomsten uit andere bronnen, zoals bedoeld in lid 5 en 6 van dit artikel.

Verder is hij verplicht om een passende werkkring te aanvaarden als die hem wordt aangeboden. Komt hij deze verplichtingen niet na, dan is de ex-werkgever bevoegd om maatregelen te nemen voor de vaststelling en de verdere uitbetaling van de schadeloosstelling Het recht op uitkering van een schadeloosstelling volgens dit artikel vervalt als de werknemer overlijdt De werkgever zal de premiebetalingen voor de pensioenverzekeringen en het aan vullende invaliditeitspensioen of WIA-excedentpensioen voortzetten op basis van het laatst gekregen salaris, gedurende de periode dat de werknemer recht heeft op volledige schadeloosstelling.

De pensioengrondslagen zullen worden aangepast aan de ver hogingen volgens de salarisschalen Als het ontslag een gevolg is van fusie, opheffing van de corporatie of afstoting van taken door de corporatie, zal de werkgever met werknemerspartijen tijdig overleg voeren over de wijze waarop de ontslagen zullen worden geregeld en de voorwaarden voor eventuele schadeloosstellingen, vergoedingen en dergelijke.

De werkgever en de werknemersorganisaties zijn beide verplicht zich in te spannen om concrete afspraken te maken Het aangaan van een samenwerkingsverband of een deelneming, wanneer deze ontslag of wijziging van functie tot gevolg heeft, valt eveneens onder de werking van het voorgaande lid Bij een ingrijpende organisatiewijziging, die mogelijk ontslag of functiewijziging tot gevolg heeft, onderzoekt de werkgever of de werknemer een andere passende functie kan worden aangeboden.

Hierbij kunnen mogelijkheden als bij-, her- of omscholing worden ingezet. De kosten hiervan komen geheel voor rekening van de werkgever. Hij stelt hen in de gelegenheid daarop te solliciteren. De werkgever kan hierover met de ondernemingsraad andere afspraken maken met inachtneming van de bepalingen van artikel 27 van de WOR Wet op de Ondernemingsraden. Werktijden Artikel urige werkweek De werkweek is gemiddeld 36 uur per week.

De werkgever stelt de individuele werktijden zo vast, dat een werknemer die voltijd werkt in een periode van 39 weken gemiddeld 36 uur per week werkt.

ARISTOTE LA POETIQUE PDF

Equality PDF

Guzahn We learn about Queen Atlanna Nicole Kidman of the underwater kingdom of Atlantis, who met lighthouse keeper Tom Curry Temuera Morrisona meeting that resulted in mutual love doondiensten, eventually, a son. The true standout and the most defining performance in the film, thankfully, rests with its lead: I write mainly Android articles, and some Windows Mobile. XDA Labs Labs is an independent app store that gives developers full control over their work. Woondiebsten in the know with the latest movie news and cast interviews at Movies. XDA Developers was founded by developers, for developers. Enter your email to be subscribed to our newsletter.

DBMS BY BIPIN C DESAI PDF

Akkoord CAO Woondiensten 2011 | CAO Woningcorporaties

Macage Consent Caao give xda-developers permission to collect and use my data submitted in this form. Be that as it may, Aquaman is not a good film just because it keeps the shared universe alive: Comfortable to play on mobile screen Storyline Simple to learn interactive tutorial Relaxing design of the game in the style of ancient Japan New episodes in each update GriddlerCraft is available to download free in the Marketplace. I write mainly Android articles, and some Windows Mobile. Are You Near Los Angeles? For years — decades even — wider popular culture and even embedded comics fans have been strangely unanimous concerning their opinions over one superhero: Tags Windows Phone 7. Use numbers given at the side of the game field to reveal erased from old age picture parts.

LITHONIA CATALOGO PDF

Arbeidsvoorwaarden

.

Related Articles