APOCRIEFE BOEKEN PDF

De meeste zijn ontstaan tussen de tweede eeuw voor en na Christus. Tussen rooms-katholieken en protestanten bestaat verschil van mening over welke oud-testamentische boeken apocrief zijn en welke niet. De protestanten zien al deze geschriften als apocrief. Andere, meestal later opgedoken geschriften noemen zij pseudepigrafen. Over de volgorde in het Nieuwe Testament zijn katholieken en protestanten het wel eens. Er bestaan ook apocriefe geschriften bij het Nieuwe Testament, maar die zijn niet bij de Statenvertaling opgenomen.

Author:Kagagis Kajigis
Country:Mauritius
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):23 April 2010
Pages:443
PDF File Size:19.61 Mb
ePub File Size:19.30 Mb
ISBN:889-7-97222-566-9
Downloads:31566
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:SamucageJuist in deze tijd van oecumene zien we steeds vaker dat de apocriefe boeken meegepubliceerd worden. In Rom. De Heere leidde hen in het verwerpen van de apocriefe boeken. Een bewijs hiervan vinden we overigens in de Schrift. Nu zult u zeggen: "Tot 2 Kronieken? Dit is een serie feiten, die niet te weerleggen is. Volgens de grootste levende Auteuriteit, Jezus Christus, op het gebied van Bijbelse leer, waarheid en principes, begint het Oude Testament dus in Genesis en eindigt het in 2 Kronieken Matth.

Wanneer de Heere Jezus deze woorden spreekt, worden er nog geen Nieuwtestamentische boeken geschreven, is Paulus nog niet bekeerd, en het publiek van de Heere Jezus bestaat daar uit Wettische Joden.

Geen mens in dat publiek zou er ooit aan twijfelen dat het Oude Testament begint in Genesis en eindigt in 2 Kronieken. Zelfs de Auteuriteiten van die tijd accepteerden dit als feit. Nu komen we terug op het feit van de andere volgorde van de boeken.

Elke Hebreeuwse Bijbel begint in Genesis en eindigt in 2 Kronieken. Ga maar naar een Joodse boekhandel om het te controleren, en u zult zien dat de uitspraak van de Heere Jezus in 33 na Chr. Een Hebreeuwse Bijbel begint in Genesis en eindigt in 2 Kronieken! Maar de Heere geeft nog veel meer aan, Hij geeft zelfs de correcte verdeling van de boeken in de Hebreeuwse Bijbel aan. Is dat dan geen vervalsing van de canon?

Maak u niet ongerust! We zullen zien dat er geen verschillen zijn tussen de canon van de Hebreeuwse Bijbel en de canon van onze Reformatie-Bijbels.

Psalmen , welke volgorde tevens door de Heere Jezus bevestigd wordt in Luk. Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden". Daar hebt u de indeling. Dit Hebreeuwse aantal van 39 zonder apocriefe boeken! Iedere Bijbel-gelovige Christen in het boek Handelingen tot Handelingen 10 is Joods, of een Joodse proseliet, en kan onder geen enkel beding meer of minder boeken accepteren in de canon, zoals ze hierboven genoemd zijn.

Dat is een Bijbels en historisch feit. Het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven, iets wat niet geldt voor de apocriefe boeken. Zulke zinnen komen we in de apocriefe boeken niet tegen. Sommigen beweren aan de hand van een enkel vers dat er weldegelijk toespelingen worden gemaakt naar apocriefe boeken, maar dit valt op geen enkele manier te bewijzen.

Het is heel goed mogelijk dat de apostelen op de hoogte waren van deze apocriefe boeken, hoe helder is dan het getuigenis dat zij niet direct uit deze boeken citeerden. Enkele van de apocriefe boeken, die weliswaar als geschiedenis zijn geschreven, zijn weldegelijk pure fictie. Deze misleiding vinden we niet in het Woord van God.

Deze verhalen mogen misschien literair interessant zijn, als oudheidkundige fictie, maar ze vinden absoluut geen plaats tussen het zeven maal gezuiverde Woord van God Ps. De apocriefe boeken bevatten leringen die regelrecht tegen het Woord van God ingaan! Een citaat uit 2 Makk. Hij zond dat geld naar Jeruzalem voor een zondeoffer. Dat was een mooie en edele daad, ingegeven door de gedachte aan de verrijzenis.

Want als hij niet gehoopt had, dat de gevallenen zouden verrrijzen, dan was het nutteloos en dwaas geweest voor de overledenen te bidden.

Bovendien overwoog hij, dat voor degenen die godvruchtig ontslapen een heerlijke beloning is weggelegd; inderdaad een heilige en vrome gedachte! Daarom liet hij voor de overledenen een zoenoffer opdragen, opdat zij van hun zonde zouden worden vrijgesproken".

Op grond van Gods Woord is dit natuurlijk pure onzin! Tevens vinden we in 2 Makk. Bovendien vertelde hij hun een geloofwaardige droom, een soort van visioen, waarmee hij allen tot geestdrift bracht.

De droom was als volgt: Onias, de vroegere hogepriester, die een voortreffelijk mens was geweest, bescheiden in de omgang, zacht van karakter, waardig in zijn spreken en die zich van zijn jeugd af had toegelegd op alles wat deugd is, bad met uitgestrekte handen voor heel het joodse volk. Daarop zag Judas een andere man in dezelfde houding, die zich onderscheidde door zijn hoge leeftijd en zijn waardigheid; een bewonderenswaardige en waarlijk vorstelijke majesteit straalde van hem uit.

Toen hoorde Judas Onias zeggen: Dit is Jeremia, de profeet van God, die zijn broeders liefheeft en veel bidt voor zijn volk en de heilige stad". Voor de aardigheid zou u de context in 2 Makk. Een Bijbel-gelovige, die ook maar iets van de Schrift afweet, weet dat deze passages regelrecht afstammen van afgodendienst en spiritisme dit is occultisme!

Met dit verschil dat Saul erom veroordeeld wordt, maar deze Judas in 2 Makk. Is het niet logisch dat Rome deze buiten-Bijbelse ja: on-Bijbelse boeken nodig heeft, om haar Babylonische afgodendienst moeder-kind verering, heiligen, etc. Een ander voorbeeld van leringen die regelrecht tegen Gods woord ingaan, vinden we in Tobit.

Hij liegt dus. In Tobias 6 : 4, 6 - 8 lezen we het volgende: "De engel vervolgde: Snijd de vis open, haal het hart, de lever en de gal eruit en berg die goed op.

Hij antwoordde: Als een man of een vrouw geplaagd wordt door een demon of boze geest, moet je het hart en de lever verbranden. Door de rook zal de betrokken persoon van zijn plaag verlost zijn. En de gal moet je gebruiken als zalf voor iemand die witte plekken op zijn ogen heeft; dan zal hij genezen". En zo belanden we in de heidense wereld van de medicijnmeesters opnieuw: dit is occultisme!

De Bijbel veroordeelt magische gebruiken, zoals deze hier beschreven worden. Zoekt u de teksten Deut. Niet dat het enig gezaghebbend bewijs oplevert, want Gods Woord alleen is waarheid en is gezaghebbend, maar toch aardig om te weten dat de vroege kerk de apocriefe boeken ook als niet-gezaghebbend beschouwde.

Het zijn menselijke geschriften die elke vorm van Goddelijke inspiratie missen 2 Tim.

FARMAKOGNOZIA TOMKO PDF

Bijbel en kunst

In die zin werd de term ook gehanteerd in de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling. Het duidde het "verborgen", geheime of esoterische karakter van een tekst aan of van de leer en opvattingen die daarin beschreven werden. Nieuwe Testament[ bewerken brontekst bewerken ] De auteurs van die teksten waren van opvatting dat de inhoud ervan "verborgen" en onbekend moest blijven voor buitenstaanders en alleen toegankelijk voor ingewijden. De term apocrief gaf dan ook een spirituele meerwaarde van een tekst aan.

HIN232CPZ DATASHEET PDF

Apocriefe geschriften

Juist in deze tijd van oecumene zien we steeds vaker dat de apocriefe boeken meegepubliceerd worden. In Rom. De Heere leidde hen in het verwerpen van de apocriefe boeken. Een bewijs hiervan vinden we overigens in de Schrift.

CORE JAVA 2 TECHNIKI ZAAWANSOWANE PDF

Apocriefen van het Oude Testament

Hier en daar waren ze zelfs strijdig met de canonieke boeken. Ze waren bovendien noch in de Joodsche, noch in de oudste Christelijke kerk, bij het boek des Ouden Testaments [ Met meerderheid van stemmen werd besloten de apocriefe boeken toch vanuit het Grieks in het Nederlands te vertalen. Maar aan dit werk zou minder zorg worden besteed dan aan de vertaling van de canonieke geschriften. Wanneer de Nederlanders van dit gebruik zouden afwijken, dan kon dit lichtelijk een oorzaak van ergernissen en lasteringen worden. En hoewel te wenschen ware, dat al deze Apocriefe boeken nooit bij de heilige Schriftuur waren gesteld geweest, zoo vond men nochtans goed, dat, in dezen tijd, dezelve [ Dat daarbenevens de drukkers dezelve door een bizonder getal van bladzijden onderscheiden, zoodat ze ook afzonderlijk gebonden kunnen worden.

Related Articles